Najnowszy projekt

Beneficjent Chemical Advisory Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2018r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0870/17 w ramach Działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”.

Celem głównym Projektu jest opracowanie receptury i technologii produkcji preparatów repelentnych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów będących pożywieniem dla najczęściej występujących gatunków ptaków.

Zmniejszenie ilości pożywienia wpłynie bezpośrednio na liczebność ptaków na lotniskach, a pośrednio zmniejszy ilość kolizji ptak – samolot i podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jako substancje repelentne zdecydowano zastosować olejki eteryczne o silnym działaniu odstraszającym i wysokiej lotności.


Planowanym efektem projektu jest opracowanie dwóch preparatów zapachowych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów, będących źródłem pożywienia dla najczęściej występujących gatunków ptaków. Zmniejszenie ilości pożywienia będzie wpływało bezpośrednio na liczebność przebywających na lotniskach ptaków, a pośrednio podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Zdecydowano zastosować olejki eteryczne o silnym działaniu odstraszającym dla wybranych gatunków owadów i skąposzczetów najczęściej występujących na lotniskach.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 674 575,00 PLN
Wartość dofinansowania wynosi 6 559 312.50 PLN, w tym:
– na badania przemysłowe: 4 395 720.00,
– na prace rozwojowe: 1 396 680.00 PLN,
– na prace przedwdrożeniowe: 766 912.50 PLN


Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie od 01.04.2018 do 30.04.2021

oraz prac przedwdrożeniowych do 31.10.2021.

1. Wytypowanie kompozycji olejków eterycznych o działaniu repelentnym na owady i skąposzczety, będące pożywieniem ptaków tj.: wróblowate, krukowate, szponiaste lub mewy oraz opracowanie modeli wytwarzania środków ekorepelentnych.

2. Optymalizacja składu i metody wytwarzania preparatów na wybrane gatunki owadów i skąposzczetów.

3. Przeniesienie skali laboratoryjnej wytwarzania preparatów do skali ¼-technicznej.

4. Przeniesienie założeń dot. metody wytwarzania środków repelentnych ze skali ¼-technicznej do skali produkcyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka nr 5/1.1.1/2017.